Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

MPWiK ,,Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach zakończyło unijną inwestycję

Szanowni Państwo

MPWiK ,,Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach zakończyło unijną inwestycję.

          Dzięki uruchomieniu środków w ramach Funduszu Spójności pojawiły się nowe możliwości dla obszaru gospodarki wodno-ściekowej. Dlatego w ostatnich latach, strategicznym założeniem Spółki ,,Wodociągi Puławskie" było skuteczne pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej oraz efektywne i sprawne wykorzystanie środków pomocowych. Projekt „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" to wyzwanie zrealizowane z rozmachem, całkowity koszt inwestycji wyniósł 89 557 316 zł, przy dofinansowaniu z UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 44 165 949 zł, udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości ponad 18,3 mln zł oraz udziale wkładów własnych partnerów Projektu tj. MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach, Gminy Końskowola oraz Gminy Żyrzyn.
          Inwestycja ta, to najważniejszy i najistotniejszy w dziejach rozwoju aglomeracji Puławy, krok na drodze do poprawy jakości życia lokalnej społeczności oraz stanu środowiska naturalnego, a jednocześnie jedna z największych inwestycji realizowanych w naszym mieście.
          Podsumowując Projekt w liczbach, to budowa: około 40 km sieci kanalizacyjnej, 1149 studni kanalizacyjnych, 26 przepompowni, ponad 1000 zlikwidowanych szamb, zmodernizowana i przebudowana główna przepompownia sieciowa, 23 km sieci wodociągowej, zmodernizowana komunalna oczyszczalnia ścieków w Puławach i prawie 5 lat pracy. Wszystko po to by umożliwić ponad 4 tysiącom mieszkańców przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej i ponad 2 tysiącom podłączenie się do sieci wodociągowej, wypełnienie założeń prawa krajowego oraz UE w zakresie poziomu skanalizowania obszarów aglomeracji, jakości oczyszczanych ścieków oraz docelowego rozwiązania problemów osadów pościekowych. To główne efekty unijnej inwestycji „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy"
         Głównym celem Spółki było uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Puławy, prowadzącej do poprawy jakości środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych, podziemnych, gleby poprzez zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb i niesprawnych systemów odbioru ścieków bytowo-gospodarczych. Wzrósł stopień skanalizowania aglomeracji, diametralnej zmianie uległa także efektywność pracy komunalnej oczyszczalni ścieków w Puławach.
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa suszarni osadów ściekowych była najważniejszym i najdroższym zadaniem w ramach Projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy". Po zakończeniu inwestycji w listopadzie 2015 r. oczyszczalnia spełnia wymogi unijne w zakresie norm ochrony środowiska i jest w stanie przyjąć i oczyścić całą ilość ścieków z terenu swojej zlewni oraz docelowo zgodnie z obowiązującym prawem zagospodarować osady pościekowe. Prace związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni były strategicznym i najtrudniejszym przedsięwzięciem. Objęły modernizację całego ciągu technologicznego oczyszczania ścieków, czyli części mechaniczno - biologicznej oraz osadowej i gazowo-energetycznej.
         Projekt „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" stanowi kluczowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej w mieście Puławy oraz gm.Puław, Końskowola i Żyrzyn. W ramach projektu wzrósł poziom skanalizowania oraz zwodociągowania aglomeracji Puławy na obszarze m. Puławy, gm. Końskowola i Żyrzyn, co przyczyni się do ochrony środowiska oraz zachowania i optymalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Wszystkie poczynione inwestycje mają wymierny wpływ na poziom życia mieszkańców. Z jednej strony zapewniają dostęp do wody pitnej o wymaganych parametrach jakościowych, z drugiej chronią środowisko. Zrealizowane zadania mają nie tylko realny wpływ na poprawę warunków sanitarnych, usprawnienie funkcjonowania infrastruktury czy realizację wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska, ale równie realnie wpłyną na podniesienie komfortu życia mieszkańców Puław i okolic.
         Dziś po ponad czterech latach od podpisania umowy o dofinansowanie, możemy powiedzieć ,że realizacja Projektu zakończyła się sukcesem. To milowy krok w drodze do ochrony lokalnego środowiska (m.in.wąwozy lessowe, Górki Parchackie, przełom rz.Wisły, rozlewiska lęgowe Piskory ,piękne lasy), który nie byłby możliwy bez unijnego wsparcia tej niezbednej długo wyczekiwanej inwestycji.
         Realizacja Projektu wymagała ścisłej współpracy pomiędzy m. Puławy i gminami wiejskimi Końskowolą i Żyrzynem i dzięki tej współpracy osiągnęliśmy cel, jakim było co najmniej 95% wskaźnik skanalizowania aglomeracji, wymagany przez KPOŚK oraz dyrektywę Rady Unii Europejskiej 91/271/EWG. Można mówić o skoku cywilizacyjnym. Świadczy o tym ilość mieszkańców przyłączonych do kanalizacji i wodociągu.
         W sumie zrealizowano 12 zadań inwestycyjnych. W projekcie zastosowano najnowocześniejsze technologie, w tym system monitoringu, gwarantującym pełną kontrolę nad funkcjonowaniem komunalnej oczyszczalni ścieków i nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

mgr inż. Roman Mazurek
Prezes Zarządu
projekt i realizacja: .e.y.c.