Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W TYM: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA, LICENCJI ORAZ SPRZĘTU, WDROŻENIE SYSTEMU INSTRUKTAŻ OBSŁUGI I ASYSTA TECHNICZNA NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O. W PUŁAWACH”, w ramach realizacji II Etapu Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09 POIG.04.01.00-06-019/09 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach informuje, że jako Zamawiający w ww. postępowaniu, dokonał wyboru oferty złożonej przez:
Konsorcjum składające się z:
Unisoft Sp. z o.o. , ul. Pułaskiego 8, 81 - 368 Gdynia – Lider Konsorcjum
Megabit Sp. z o.o. , ul. Złoczowska 20A, 03 – 972 Warszawa – Partner Konsorcjum

Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ , jest ważna, w ocenie uzyskała łącznie 95,25 pkt na 100 możliwych pkt w kryterium: cena 50 %, zakres funkcjonalności 30 %, koszt asysty technicznej powdrożeniowej za okres jednego roku 20 %.

Cena netto oferty wynosi: 1 948 670,00 PLN + 23% VAT = 2 396 864,10 PLN brutto.
Wyznaczono termin podpisania Umowy na dzień: 11.01.2013 r. w siedzibie Zamawiającego.

Powiadomienie o wyborze oferty można pobrać TUTAJ

Miejsce zamieszczenia informacji o wyniku wyboru oferty:
  • Strona internetowa Zamawiającego: www.mpwik.pulawy.pl
  • Tablica ogłoszeń w siedzibie administracyjnej Zamawiającego
oraz powiadomiono Wykonawcę o wyborze oferty, za pośrednictwem formy pisemnej.

Informujemy jednocześnie, że w oparciu o rozstrzygniętą w/w procedurę przetargu i podpisanie Umowy z Wykonawcą, nabywane i rozliczane będą zakupy i działania z zadań: 1,2,5,6,9 II Etapu Projektu, na zasadach zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu i wytycznymi programowymi.
W II Etapie Projektu wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej wynosi 50 % (podczas gdy w ramach I Etapu - tj. części badawczej Projektu wynosiło 25 %) kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w toku realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie z dnia 30.12.2010 r..
Pozostałe zakupy i działania w ramach zadań: 3,4,7,8 II Etapu Projektu z uwagi na odrębną specyfikę przedmiotu zamówienia, rozliczane będą w ramach odrębnej procedury zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Umowy o dofinansowanie Projektu.
projekt i realizacja: .e.y.c.