Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa".
Na obecnym etapie realizacji Projektu, przy wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa współpracujemy z Konsorcjum Firm:
UNISOFT Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia – Lider Konsorcjum
Megabit Sp. z o.o., ul. Złoczowska 20A, 03-972 Warszawa – Partner Konsorcjum

Informujemy, że dla ww. Projektu prowadzone są obecnie następujące działania:

1. Trwa realizacja zadania 1 z II Etapu Projektu, tj. zadania pn. „Wdrożenie bazy danych typu GIS i zasad jej współpracy z innymi modułami ZSZITP (stadium 1)". Czas trwania zadania: 01.07.2012-30.06.2013 r.

W ramach realizacji zadania zostały dotychczas zakupione:
  • Licencja oprogramowania – baza Oracle – dla systemu ERP, zarządzania majątkiem i GIS
  • Serwer bazy danych i ERP
  • Serwer GIS
  • Sprzęt komputerowy
  • Licencja narzędziowa ESRI
  • Licencja oprogramowania dla systemu zarządzania majątkiem i GIS
Koszt zakupu urządzeń jest pokrywany w 50 % z otrzymanej zaliczki z dnia 25.09.2012 r.
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wymiar 85 %)
oraz z dotacji celowej (wymiar 15 %), przyznanej na podstawie pozytywnej oceny I Etapu Projektu.

2. Trwa realizacja zadania 2 z II Etapu Projektu, tj. zadania pn. „Wdrożenie bazy danych typu GIS i zasad jej współpracy z innymi modułami ZSZITP (stadium 2)". Czas trwania zadania: 01.02.2013-31.10.2013 r.
W ramach realizacji zadania zostały dotychczas zakupione:
  • Licencja oprogramowania ERP
Zakup licencji oprogramowania będzie zrefundowany w 50 % na podstawie złożonego wniosku
o płatność pośrednią do Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II Stopnia po zakończeniu realizacji zadania
i pozytywnej ocenie tego wniosku na zasadach zgodnych z Umową o dofinansowanie Projektu.

Jednocześnie przed nami są kolejne zakupy w ramach zadań: 5,6,9 z II Etapu Projektu i podpisanej
w tym zakresie Umowy z w/w Konsorcjum Firm. Trwa sukcesywna praca wdrożeniowa: analityczna, instalacyjna, konfiguracyjna, parametryzacyjna, tworzenie integralnych baz danych, instruktażowa, szkoleniowa, sprawdzająca , testująca, rozliczająca i aplikująca kolejne zamierzenia.
Poza tym, prowadzone są działania dla potrzeb realizacji pozostałych zadań tj. 3,4,7,8,9 z II Etapu Projektu.
 
projekt i realizacja: .e.y.c.