Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zdalny odczyt wodomierzy

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W OPARCIU O WYPRACOWANY WZORZEC NA WDROŻENIE NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" SP. Z O.O. W PUŁAWACH",
w ramach realizacji II Etapu Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09 POIG.04.01.00-06-019/09 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach informuje, że jako Zamawiający w ww. postępowaniu, dokonał wyboru oferty złożonej przez:
 
AQUA-TECH Smilewicz, TUZ Spółka Jawna, ul. Brzeska 1/19, 15-867 Białystok
 
Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest ważna, w ocenie uzyskała 100,00 pkt w kryterium : „Cena"
 
Cena netto oferty wynosi: 1 769 428,00 PLN + 23% VAT = 2 176 396,44 PLN brutto.
 
Wyznaczono przewidywany termin podpisania Umowy na dzień: 28.08.2013 r. w siedzibie Zamawiającego.
 
Powiadomienie o wyborze oferty można pobrać TUTAJ
 
Miejsce zamieszczenia informacji o wyniku wyboru oferty:
  • Strona internetowa Zamawiającego: www.mpwik.pulawy.pl
  • Tablica ogłoszeń w siedzibie administracyjnej Zamawiającego
oraz
powiadomiono Wykonawcę o wyborze oferty, za pośrednictwem formy pisemnej.
 
Informujemy jednocześnie, że w oparciu o rozstrzygniętą w/w procedurę przetargu i podpisanie Umowy z Wykonawcą, nabywane i rozliczane będą zakupy i działania z zadań: 3 i 4 II Etapu Projektu, na zasadach zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu i wytycznymi programowymi. Wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w ramach przedmiotowych zadań wynosi 50 %  kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w toku realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie z dnia 30.12.2010 r.
 
W ramach II Etapu Projektu realizowane będą jeszcze kolejne procedury na zakupy i działania do zadań: 7, 8 i 9 zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Umowy  o dofinansowanie Projektu.
projekt i realizacja: .e.y.c.