Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

POZYTYWNA OCENA PROJEKTU SFINANSOWANEGO Z P.O.I.G.

Informujemy, że Projekt pn.„ Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (P.O.I.G.), lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 - 4.1, uzyskał pozytywną ocenę końcową i został zakończony z dniem 30.12.2015 r.
Dla uzyskania przez MPWiK "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach pozytywnej oceny z realizacji Projektu prowadzone były przez Lubelską Fundację Rozwoju jako Regionalną Instytucję Finansującą działającą z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, następujące działania :
1. Kontrole miejscowe Projektu, które odbywały się w siedzibie administracyjnej MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach oraz na obiektach Przedsiębiorstwa – Spółki. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji Projektu.
2. Ocena dokumentacji wniosków o płatności pośrednie oraz wniosku o płatność końcową wraz
z rozliczeniem wymaganych rezultatów z wdrożenia Projektu - patrz: Ulotka Informacyjna
o Zakończeniu Projektu.

Łączna wartość zrealizowanego Projektu stanowi kwotę netto 5 668 842 PLN + 23% VAT = 6 972 676 PLN brutto
, z dofinansowaniem w kwocie: 2 719 296 PLN (czyli 48%), w tym :
Etap I Projektu: poniesione koszty : 460 500 PLN - dofinansowanie: 115 125 PLN ( czyli 25% )
Etap II Projektu: poniesione koszty: 5 208 342 PLN - dofinansowanie: 2 604 171 PLN (czyli 50% )
Poziom pozyskanego przez Spółkę dofinansowania jest zgodny z wytycznymi programowymi
i Umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00.
Źródło dofinansowania to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013.
projekt i realizacja: .e.y.c.