Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Projekt zatwierdzony

Informujemy, że projekt pn.: „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”, który został złożony przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, został zatwierdzony do wsparcia z funduszy europejskich.
Wymieniony projekt w ramach konkursu o dofinansowanie z POIG 2007 - 2013, w dniu 16 listopada 2009 r. został złożony do Regionalnej Instytucji Finansującej-Lubelskiej Fundacji Rozwoju, a następnie za jej pośrednictwem, do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i podlegał ocenom: formalnej oraz merytorycznej. W dniu 29 listopada 2010 r. przekazano pisemna informacje, że w wyniku oceny, projekt został rekomendowany do wsparcia przez Komisje Konkursowa, uzyskał pozytywna ocenę i został zatwierdzony przez Instytucje Pośredniczące, tj.: MSWiN, MG oraz Instytucję Zarządzającą, tj. MRR, do dofinansowania.

Założeniem projektu jest opracowanie, w wyniku prac badawczo – rozwojowych, metodyki planowanego do wdrożenia systemu oraz jego wdrożenie jako Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności działania Przedsiębiorstwa – Spółki oraz usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym, tj. obiektami i sieciami wodociągowo - kanalizacyjnymi, będącymi w dysponowaniu MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.
Planowany termin realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji: 01.03.2011 r.
- zakończenie realizacji: 28.02.2015 r.
Wartość projektu wynosi: netto/ brutto: 5 846 200 PLN / 7 171 800 PLN
Kwota dofinansowania: 2 805 600 PLN, tj. ok. 50 % wartości projektu
projekt i realizacja: .e.y.c.