Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Umowa na dofinansowanie podpisana

W dniu 30.12.2010 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn.:
„Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji w/w projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie , reprezentowaną przez Lubelską Fundację Rozwoju z siedzibą w Lublinie.
Umowę podpisano w ramach działania 1.4 - Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 - Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, osi priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość projektu wynosi: netto/ brutto: 5 846 200 PLN / 7 171 800 PLN
Kwota dofinansowania: 2 805 600 PLN , tj. ok. 50 % wartości projektu
Planowany termin realizacji projektu :
- rozpoczęcie: 01.03.2011 r.
- zakończenie: 28.02.2015 r.
projekt i realizacja: .e.y.c.