Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Refundacja za realizację zadania 1 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 1 z I ETAPU projektu pn. ” Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”
1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w ramach w/w projektu zadanie 1 pn.: „Opracowanie założeń i zasad wdrożenia bazy danych typu GIS na potrzeby opracowania ZSZIT Przedsiębiorstwa wraz z wypracowaniem wzorca użytkowego wdrożenia tego zadania w przedsiębiorstwach wod – kan średniej wielkości”
1.1 Całkowita kwota wydatków poniesiona za realizację zadania 1 w ramach w/w projektu, objęta wnioskiem o płatność pośrednią nr WNP - POIG.01.04.00-06-019/09-01 za okres do dnia 20.06.2011 r. : 42 535,55 PLN
1.2 Kwota wydatków kwalifikowalnych: 42 535,55 PLN
1.3 Kwota pozyskanego dofinansowania przez refundację: 10 633,88 PLN
1.3.1 Refundacja w 85%, to dofinansowanie w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kwota w wysokości: 9 038,80 PLN
1.3.2 Refundacja w 15%, to dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków stanowiących wkład krajowy – kwota w wysokości: 1 595,08 PLN
1.4 Procentowy wymiar dofinansowania: 25 % kwoty wydatków kwalifikowalnych, tj. zgodnie z wytycznymi programowymi oraz z Umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00 z dnia 30.12.2010 r.
1.5 Refundację pozyskano w oparciu o Umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00 z dnia 30.12.2010 r. oraz złożony i zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią nr WNP - POIG.01.04.00-06-019/09-01 do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie, jako Regionalnej Instytucji Finansującej.
projekt i realizacja: .e.y.c.