Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Refundacja za realizację zadania 5 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 5 z I ETAPU projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”
1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w ramach w/w projektu zadanie 5 pn.: „Opracowanie systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych (monitoring urządzeń energetycznych”)
1.1 Całkowita kwota wydatków poniesiona za realizację zadania 5 w ramach w/w projektu, objęta wnioskiem o płatność pośrednią nr WNP - POIG.01.04.00-06-019/09-04 za okres do dnia 30.09.2011 r.: 8 542,90 PLN
1.2 Kwota wydatków kwalifikowalnych: 8 400,00 PLN
1.3 Wnioskowana kwota dofinansowania przez refundację: 2 100,00 PLN
1.4 Kwota pozyskanego dofinansowania przez refundację: 2 100,00 PLN
1.4.1 Refundacja w 85%, to dofinansowanie w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kwota w wysokości: 1 785,00 PLN
1.4.2 Refundacja w 15%, to dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków stanowiących wkład krajowy – kwota w wysokości: 315,00 PLN
1.5 Procentowy wymiar dofinansowania: 25 % kwoty wydatków kwalifikowalnych, tj. zgodnie z wytycznymi programowymi oraz z Umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00 z dnia 30.12.2010 r.
1.6 Refundację pozyskano w oparciu o Umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00 z dnia 30.12.2010 r. oraz złożony i zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią nr WNP - POIG.01.04.00-06-019/09-04 do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie, jako Regionalnej Instytucji Finansującej.
projekt i realizacja: .e.y.c.