Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:
1. Zatwierdzenie Aneksu do Umowy o dofinansowanie:
W dniu 23.12.2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II  stopnia, zatwierdziła Aneks Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-01 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-01 do Umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00 z dnia 30.12.2010 r.
2. Rozliczanie realizacji zadania 6 z I Etapu projektu tj. zadania 6 pn. „Opracowanie metodyki ograniczania strat wody w sieci wodociągowej”. Dnia 29.12.2011 r. został złożony wniosek o płatność pośrednią, do Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie, jako Regionalnej Instytucji Finansującej, reprezentującej Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, celem rozliczenia kosztów realizacji w/w zadania. Obecnej czekamy na ocenę wniosku i refundację kosztów związanych z realizacją tego zadania.
3. Realizacja prac rozwojowych dla kolejnego zadania z I Etapu projektu:
Zadanie 8: „Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej wraz z prototypem modelu tej sieci” (termin realizacji: 01.11.2011 – 30.04.2012).
projekt i realizacja: .e.y.c.