Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Pozytywna ocena I Etapu Projektu

Informujemy, że Projekt pn.„ Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” prowadzony z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 - 4.1,  uzyskał pozytywną ocenę za I Etap realizacji działań.
Dla uzyskania rozliczenia i pozytywnej oceny z realizacji I Etapu Projektu prowadzone były:

1. Kontrola miejscowa Projektu.
W dniach 18,19,20 lipca 2012 r. odbyła się kontrola miejscowa Projektu w siedzibie administracyjnej MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach oraz na obiektach Przedsiębiorstwa – Spółki.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji Projektu.

2. Ocena wniosku o płatność końcową oraz rozliczenie I Etapu Projektu z obligatoryjnym sprawozdaniem z realizacji badań i prowadzonych prac rozwojowych wraz z analizą ekonomiczną i badaniami rynkowymi dotyczącymi realizacji I Etapu Projektu, z ukazaniem i potwierdzeniem celowości wdrożenia wyników I Etapu Projektu.
Złożony w dniu 29.06.2012 r. w Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie jako Regionalnej Instytucji Finansującej , wniosek o płatność końcową nr WNP-POIG.01.04.00-06-019/09-08 w ramach Umowy o dofinansowanie, został zaakceptowany i pozytywnie rozliczony, tym samym przyznano dofinansowanie na II Etap Projektu w ramach Umowy o dofinasowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00.
projekt i realizacja: .e.y.c.