Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Ochrona ujęcia wody

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczącego stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody ustanowionych przed dniem 01.01.2002r., rozpoczęto procedurę ustanowienia nowych stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla m. Puławy eksploatowanych przez nasze przedsiębiorstwo w rejonie osiedla Włostowice. Zakres zadania obejmuje aktualizację dokumentacji hydrogeologicznej w oparciu o badania modelowe w celu uzyskania właściwych decyzji administracyjnych ustanawiających strefy ochrony obejmujące teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej ujęcia.

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

Czytaj więcej...

Bezwykopowy remont kanału sanitarnego w rejonie ulicy Włostowickiej

Zakończono renowację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Włostowickiej w Puławach wzdłuż łachy wiślanej.

Zastosowano bezwykopową technologię polegającą na formowaniu wewnątrz istniejącego kanału nowej utwardzonej rury o grubości ścianki 27,7mm. Całkowita długość zmodernizowanego kanału Ø800mm wynosi 792,5m.

W zakresie zadania wykonano renowację 15 szt. istniejących studni kanalizacyjnych. Renowacja kanału ma wpływ na zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do naszego systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni.

Innowacje doceniane i wyróżniane

Informujemy, że projekt pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1 z uwagi na: wypełnianie postulatu dokumentu "Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013" , udział w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy oraz wypełnianie zasadniczego celu Narodowej Strategii Spójności, jakim jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, jest wyróżniany i doceniany wśród grupy innych, najbardziej nowatorskich i innowacyjnych projektów w skali kraju.

Czytaj więcej...

Bezwykopowa modernizacja kanału sanitarnego w ulicy Piłsudskiego.

Zakończono renowację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Puławach. Zastosowano bezwykopową technologię polegającą na formowaniu wewnątrz istniejącego kanału nowej utwardzonej rury o grubości ścianki 4,8mm. Całkowita długość zmodernizowanego kanału Ø200mm wynosi 708,5m oraz Ø250mm L=50,0m.

W zakresie zadania wykonano renowację wszystkich studni kanalizacyjnych. Kanał zlokalizowany jest w centralnej części miasta i wybór technologii bezwykopowej okazał się jak najbardziej trafny.
projekt i realizacja: .e.y.c.