Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

INFORMACJA O ZAPRZESTANIU PRZEZ MPWIK PEŁNIENIA FUNKCJI "PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO" NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA

informacja1

Informacja o kontroli podłączeń do sieci wodociągowej

Informacja o kontroli podłączeń do sieci wodociągowej na terenie gmin Końskowola i Żyrzyn (Osiny i Wola Osińska).

Czytaj więcej...

ODORY Z KANALIZACJI

ODORY Z KANALIZACJI

Przyłączając nowych odbiorców naszych usług do naszej sieci kanalizacyjnej na terenie gmin Końskowola i Żyrzyn, otrzymaliśmy pierwsze zgłoszenia o pojawieniu się odorów kanalizacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych. Każdy zgłoszony przypadek uciążliwości zapachowej jest przez nas indywidualnie analizowany, natomiast chcąc pomóc mieszkańcom w rozwiązaniu śmierdzącego problemu, poniżej przedstawiamy nasze wnioski.
Najczęstszą przyczyną obecności gazów kanalizacyjnych w pomieszczeniach jest wysysanie wody z syfonów. Dzieje się tak wtedy, gdy instalacja kanalizacyjna nie jest odpowiednio wentylowana. Niestety, wentylacja kanalizacji bywa lekceważona i w wielu przypadkach jej brakuje. Trzeba jednak pamiętać, że jej brak jest sprzeczny z przepisami, wpływa negatywnie pracę kanalizacji i świadczy o błędach w jej wykonaniu. Więcej na temat wentylacji kanalizacji można przeczytać klikając w poniższy link:

http://ladnydom.pl/budowa/1,106581,10129819,Wentylacja_instalacji_kanalizacyjnej.html

Aktualności

16.09.2021

Informacja o zaprzestaniu przez MPWiK pełnienia funkcji "przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego" na terenie gminy Końskowola

informacja1
02.10.2020r.

                                                   Komunikat o dokonywaniu odczytów wodomierzy
                                                                    w Gminie Końskowola

                                                                 (Pobierz plik w formacie PDF)

14.02.2020r.

                                                                             OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach Wydział Eksploatacji Sieci Gminnych w Końskowoli informuje, że w związku z pracami związanymi z rozbudową ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Końskowola ul. Żyrzyńska w dniu 17.02.2020r. w godz. 9.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Młynki oraz Końskowola ul. Żyrzyńska, ul. Młyńska, ul. Słoneczna, ul.Górna Niwa, ul. Brzezinki, ul. Doły, ul. Pogodna.
Za utrudnienia przepraszamy.

Osoba do kontaktu –kierownik budowy 575-050-800


03.02.2020r.

                                                                             OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp z.o.o w Puławach , Wydział Eksploatacji Sieci Gminnych w Końskowoli zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Końskowola, o zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualne wycieki wody na przyłączach i sieci wodociągowej. Prosimy o sprawdzanie posesji niezamieszkałych czy nie występują w sąsiedztwie nietypowe wycieki wody. Istniejące warunki pogodowe powodują trudne do identyfikacji stany awaryjne zarówno na sieci wodociągowej, przyłączach, jak również wewnątrz obiektów szczególnie niezamieszkałych. Informacje można zgłaszać osobiście w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Wydziału Eksploatacji Sieci Gminnych w Końskowoli przy ul. Pożowskiej 2A lub telefonicznie pod numery całodobowe:
  
   1. Wydział Eksploatacji Sieci Gminnych - 665500624
   2. MPWiK „Pogotowie Wodociągowe" - 81 4586844

11.06.2019r.
                                                                              OGŁOSZENIE
W związku z brakiem opadów atmosferycznych i występowaniem wysokich temperatur powodujących zwiększony pobór wody, stanowiących potencjalne zagrożenie obniżenia poziomu wód gruntowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach w porozumieniu z Wójtem Gminy Końskowola zwraca się do mieszkańców gminy Końskowola i gmin sąsiednich korzystających z usług Przedsiębiorstwa, o podjęcie działań mających na celu oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej. W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele nie związane z potrzebami sanitarno-bytowymi, np.;
  • cele rekreacyjne, napełnianie basenów,
  • podlewanie, zraszanie trawników i ogrodów warzywnych,
  • mycie pojazdów, fasad budynków.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego występowania wysokich temperatur, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

20.06.2018r.
                                                                              OGŁOSZENIE
W związku z brakiem opadów atmosferycznych i występowaniem wysokich temperatur powodujących zwiększony pobór wody, stanowiących potencjalne zagrożenie obniżenia poziomu wód gruntowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach zwraca się do mieszkańców gminy Końskowola i gmin sąsiednich korzystających z usług Przedsiębiorstwa, o podjęcie działań mających na celu oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej. W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele nie związane z potrzebami sanitarno-bytowymi, np.;
  • cele rekreacyjne, napełnianie basenów,
  • podlewanie, zraszanie trawników i ogrodów warzywnych,
  • mycie pojazdów, fasad budynków.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego występowania wysokich temperatur, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

20.06.2018r.
                                                                              OGŁOSZENIE
W związku z brakiem opadów atmosferycznych i występowaniem wysokich temperatur powodujących zwiększony pobór wody, stanowiących potencjalne zagrożenie obniżenia poziomu wód gruntowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach zwraca się do mieszkańców gminy Żyrzyn ( miejscowości Osiny i Wola Osińska) korzystających z usług Przedsiębiorstwa, o podjęcie działań mających na celu oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej. W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele nie związane z potrzebami sanitarno-bytowymi, np.;
  • cele rekreacyjne, napełnianie basenów,
  • podlewanie, zraszanie trawników i ogrodów warzywnych,
  • mycie pojazdów, fasad budynków.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego występowania wysokich temperatur, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.


28.04.2017

Informacja o kontroli podłączeń do sieci wodociągowej


Informacja o kontroli podłączeń do sieci wodociągowej na terenie gmin Końskowola i Żyrzyn (Osiny i Wola Osińska).
ogloszenie o kontroli podcze


21.09.2016r.

Czynne już sieci i podłączenia wod-kan. w Gminach Końskowola i Żyrzyn, zrealizowane w ramach POiIŚ

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy standardu życia mieszkańców oraz zbliżyła utworzoną aglomerację puławską do aktualnych standardów europejskich. Rozwój obszaru działania Spółki w zakresie równości szans mieszkańców w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zapewniającą wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, przeciwdziała procesowi marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich oraz zmniejsza różnice w poziomie dostępu do infrastruktury technicznej pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Nasze działania zostały nagrodzone podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, gromadzącego ponad tysiąc biznesmenów, polityków z Polski i Europy oraz ekspertów i naukowców.

30.03.2015r.

Informacja

dla kontrahentów MPWiK „Wodociągi Puławskie" których nieruchomość wyposażona jest w przydomową pompownię ścieków należącą do Gminy Końskowola. Dotyczy rozliczenia za energię elektryczną zużytą na „przydomowej" pompowni ścieków, zasilanej z prywatnego przyłącza energetycznego.

W celu rozliczenia za zużytą energię elektryczną na wpompowanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej należy przedłożyć rachunek w MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o w Puławach , ul. Skowieszyńska 51. Dodatkowe informacje i wzór rachunku do pobrania w biurze Wydziału Eksploatacji Sieci Gminnych w Końskowoli ul. Pożowska 2A, w godzinach od 8.00 do 14.30.
Wzór rachunku można również pobrać w fomie elektronicznej (Pobierz tutaj).

09.02.2015r.

Mieszkańcy Witowic i Opoki w gminie Końskowola korzystają z naszych usług.


Wybudowanie w 2014 roku nowych sieci i podłączeń kanalizacyjnych, spowodowało wyłączenie z użytkowania zbiorników na nieczystości ciekłe. Eliminowane jest przez to potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych oraz nie zachodzi konieczność przewożenia ścieków taborem asenizacyjnym, co umożliwi odprowadzanie ścieków o lepszej jakości (eliminacja zagniwania ścieków w zbiornikach bezodpływowych) do miejskiej oczyszczalni, zapewniającej wymagany poziom redukcji zanieczyszczeń.

Należy nadmienić, że dla w/w podłączeń udało się uzyskać w 2014 roku bezzwrotną dopłatę z NFOŚiGW dla poszczególnych mieszkańców, zmniejszając tym samym ich wkład własny w budowę przyłączy. Dodatkową korzyścią dla nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej obok przyznanej dopłaty będzie zmniejszenie opłat za odprowadzenie 1m3 ścieków w porównaniu z wywozem zanieczyszczeń płynnych wozem asenizacyjnym.

PIT 8c od MPWiK.

Osoby, które otrzymały w 2014 roku dopłatę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na budowę przyłączy kanalizacyjnych otrzymają informację – PIT 8-C podatkową. Informacja wystawiona przez MPWiK zostanie wysłana i dodatkowo dostarczona drogą elektroniczną do US do końca lutego 2015 roku. Na podstawie art. 20 i art. 42a ustawy o PIT, wystawienie tego typu informacji stosuje się m.in. do wypłacanych alimentów, stypendium, dotacji i dopłat - czyli świadczeń zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł. Informacje trafią m.in do mieszkańców Opoki i Witowic, którzy w minionym roku uzyskali dopłaty do ceny na realizację przyłącza kanalizacyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według przepisów informacja PIT-8C za 2014 r. powinna zostać sporządzona i przekazana do podatnika (tj. odbiorcy świadczenia) oraz do urzędu skarbowego do końca lutego. Następnie podatnik ma obowiązek wykazać wartość otrzymanych świadczeń w zeznaniu rocznym. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie wystawionych deklaracji PIT-8C, można uzyskać w MPWiK.

Rozliczono podłączenia kanalizacyjne w Witowicach i Opoce.

Pierwsze podłączenia do nowych sieci kanalizacyjnych zostały odebrane i przekazane do eksploatacji. Rozliczono indywidualnie każde z podłączeń, za rzeczywisty zakres zrealizowanej usługi. Wynagrodzenie kosztorysowe umożliwiło rozliczenie wszystkich zmian w stosunku do zaprojektowanych ilości robót i kształtowały indywidualną cenę końcową każdego z podłączeń. Oznacza to, że ostatecznie niektóre podłączenia mogły kosztować mniej niż pierwotnie kalkulowano – zmniejszenie długości, ilości studzienek rewizyjnych itp., ale również mogły kosztować więcej, gdy zaszła uzasadniona i uzgodniona konieczność zwiększenia w/w zakresu rzeczowego. Podłączenia objęte są trzy letnią gwarancją, a zgłoszenia usterek w okresie gwarancyjnym należy kierować do MPWiK. Ponadto dla zainteresowanych udzielamy odpowiedzi na zapytania w zakresie wysokości faktur i rozliczenia usługi, a w przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości w siedzibie Spółki przy ulicy Skowieszyńskiej 51 p. 107 lub pod numerem telefonu 81 458 68 38.Podłączenia kanalizacyjne w m. Osiny, gm. Żyrzyn.


Mieszkańcy zainteresowani podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osiny a nieujęci w istniejącym projekcie, lub osoby chcące zmienić trasę podłączenia proszone są o zgłaszanie swoich uwag do Sołtysa m. Osiny Pana Jana Trybuły.

W załączeniu plik z mapami z projektu: „Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Osiny, gm. Żyrzyn"
.
projekt i realizacja: .e.y.c.