Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Mieszkańcy Witowic i Opoki w gminie Końskowola korzystają z naszych usług

Wybudowanie w 2014 roku nowych sieci i podłączeń kanalizacyjnych, spowodowało wyłączenie z użytkowania zbiorników na nieczystości ciekłe. Eliminowane jest przez to potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych oraz nie zachodzi konieczność przewożenia ścieków taborem asenizacyjnym, co umożliwi odprowadzanie ścieków o lepszej jakości (eliminacja zagniwania ścieków w zbiornikach bezodpływowych) do miejskiej oczyszczalni, zapewniającej wymagany poziom redukcji zanieczyszczeń.
Należy nadmienić, że dla w/w podłączeń udało się uzyskać w 2014 roku bezzwrotną dopłatę z NFOŚiGW dla poszczególnych mieszkańców, zmniejszając tym samym ich wkład własny w budowę przyłączy. Dodatkową korzyścią dla nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej obok przyznanej dopłaty będzie zmniejszenie opłat za odprowadzenie 1m3 ścieków w porównaniu z wywozem zanieczyszczeń płynnych wozem asenizacyjnym.
projekt i realizacja: .e.y.c.