Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

ZADANIE I: „Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej metodą bezwykopową” – Kontrakt 4.5 ZADANIE II: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołłątaja”- Kontrakt 6.2

Ogłoszenie - Biutetyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy

Zmiana ogłoszenia - Biuletyn zamówień Publicznych
Zmiana ogłoszenia - Dziennik Urzędowy
(Zmiana terminu składania ofert: do dnia 02.06.2015r. do godz. 10.00, otwarcie ofert 02.06.2015r. godz. 10.30)

Specyfikacja:

Część I - IDW
Część II - Wzór umowy
Część III - Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki w formie edytowalnej
Wykaz cen w formie edytowalnej (Zmiana w dniu 27.05.2015r.)

Przebieg postępowania:

Wyjaśnienie treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
projekt i realizacja: .e.y.c.