Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund – ERDF) został utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, celem zmniejszania dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Fundusz współfinansuje realizację celów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. W zakresie swoich zadań fundusz wspomaga w szczególności środowisko produkcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw, badania naukowe i rozwój technologiczny, inwestycje infrastrukturalne, ochronę środowiska, rozwój turystyki i inwestycji kulturalnych, a także rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz współpracę przygraniczną. Beneficjentami środków finansowych pochodzących z tego funduszu są przede wszystkim przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, instytucje pozarządowe, administracja rządowa oraz samorządy terytorialne, instytucje i jednostki badawczo-rozwojowe.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.nauka.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.lfr.lublin.pl
projekt i realizacja: .e.y.c.