Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy muszę przyłączyć się do nowej sieci kanalizacyjnej?

Odpowiedź znajdujemy w Art.5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 391 z późn. zm.)
Cytujemy rozdział 3 - Obowiązki właścicieli nieruchomości (Art. 5.1.2)
„Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku  gdy  budowa  sieci  kanalizacyjnej  jest  technicznie  lub  ekonomicznie nieuzasadniona,  wyposażenie  nieruchomości  w  zbiornik  bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające  wymagania  określone w przepisach odrębnych;  przyłączenie nieruchomości  do  sieci  kanalizacyjnej  nie  jest  obowiązkowe,  jeżeli  nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Kto ponosi koszt podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej?

Kwestię kosztów reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858), rozdział 2 - Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Art. 15. (wyciąg)
Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Kto wydaje warunki techniczne i uzgadnia projekty przyłączy do sieci wod-kan na ternie gminy Żyrzyn?

Warunki  i uzgodnienia projektów przyłączy do nowych (projektowanych) sieci obsługuje Wydział Eksploatacji Sieci Gminnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Skowieszyńskiej 51 w Puławach.


projekt i realizacja: .e.y.c.