Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

przyłączenie do sieci wod.-kan.

Czynności które wykona właściciel nieruchomości:
  • Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
  • Uzyskania mapy do celów projektowych
  • Uzyskanie zgód na wejście w teren i umieszczenie urządzeń od właścicieli działek po których przebiega trasa podłączenia np. Zarządu Dróg Powiatowych, Wojewódzkich itp.
  • Zlecenie uprawnionemu projektantowi wykonania projektu budowlanego
  • Uzgodnienie przebiegu trasy podłączenia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
  • Uzgodnienie projektu budowlanego wykonanego przez uprawnionego projektanta
  • Zlecenie wykonania podłączenia uprawnionemu wykonawcy,
  • Zlecenie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  • Zgłoszenie do odbioru końcowego,
  • Zawarcie umowy na odbiór ścieków.
projekt i realizacja: .e.y.c.