Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

ZAKRES DZIAŁAŃ:


BADANIA I ROZWÓJ

1. Rozwijanie prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych związanych ze zintegrowanym systemem zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa:

 • prowadzenie prac wdrożeniowych dotyczących modeli sieci w – ks: kalibracja, walidacja modeli sieci, monitoring systemu wod - kan, nowoczesne systemy monitoringu energetycznego
 • prowadzenie działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi środowiskowemu i niskoemisyjnej gospodarce środowiskowej
 • rozwijanie wyników badań podjętych w ramach Projektu pn."Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa" oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych związanych z eksploatacją i zarządzaniem systemami wod-kan
 • opracowywanie wzoru użytkowego metodyki wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
2. Rozwijanie realizacji efektów Projektu pn."Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa"

3. Optymalizacja pracy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego będącego w dyspozycji i zarządzaniu przedsiębiorstwa:

 • modelowanie pracy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w oparciu o zastosowanie oprogramowania do modelowania sieciami
 • analizy , weryfikacje i raporty z modelu pracy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
 • monitoring pracy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w oparciu o działania stacjonarne i terenowe
4. Wdrażanie w skali półtechnicznej i technicznej nowych rozwiązań pozyskiwanych z innych ośrodków badawczo - rozwojowych oraz tworzenie własnych rozwiązań w tym zakresie, tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego

5. Prowadzenie działań innowacyjnych opartych na współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą a przedsiębiorstwami, administracją i podmiotami gospodarczymi

6. Inicjowanie przedsięwzięć technicznych i innowacyjnych.

KOMERCJA

1. Prowadzenie usług monitorowania sieci oraz rozwiązywania sytuacji problemowych dotyczących systemu w-ks - wykonawstwo zleceń.

2. Zbieranie opinii i doświadczeń na temat stosowanych w Polsce i za granicą najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych branży wod-kan.

3. Prowadzenie usług doradczych i konsultingowo – szkoleniowych, organizowanie spotkań branżowych na bazie własnych doświadczeń, osiągnięć i innowacyjnych zastosowań branżowych, w zakresie:
 • doskonalenia działań eksploatacji i rozwoju sieci w-ks
 • monitoringu sieci w-ks
 • kontolingu monitoringu sieci w-ks
 • najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych branży wod-kan
 • metodyki planowania i wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa w tym: monitoringu , zasad wdrażania GIS, zasad opracowywania modeli sieci wod –kan w średnich i małych przedsiębiorstwach, oceny skuteczności funkcjonowania urządzeń pompowych, oczyszczania ścieków, pomiarów energetycznych, porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, oceny i propozycji poprawy efektywności ekonomicznej redukcji strat i sprzedaży wody, ocen niezawodności funkcjonowania sieci i obiektów wod – kan oraz związanych z tym ocen ryzyka w przedsiębiorstwach , pomiarów jakości wody i ścieków.

4. Zbywanie metodyki wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa, wzorca użytkowego i wzoru użytkowego tej metodyki oraz nowo powstających rozwiązań zastosowań technicznych w branży wod–kan.

PROMOCJA


1. Promocja działań dotyczących Projektu pn. "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa"

2. Promocja prac B+R , osiągnięć i działalności Komórki Badawczo – Rozwojowej

3. Konferencje, targi, wystawy, szkolenia branżowe, itp.
projekt i realizacja: .e.y.c.