Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

o projekcie


     Przedmiotem Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie aglomeracji puławskiej.

     Projekt obejmuje realizację zadań inwestycyjnych w granicach administracyjnych gmin: Miasto Puławy, Końskowola i Żyrzyn.

    Umowa o dofinansowanie Projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Instytucją Wdrażającą), a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach (Beneficjentem Projektu), zawarta została 16 marca 2012 r.

KOSZTY:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 121 669 745 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 59 123 093 PLN. Pozostała część pochodzić będzie ze środków własnych MPWiK, gmin Końskowola i Żyrzyn.

CEL ZASADNICZY:

 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Puławy

CELE JAKOŚCIOWE:

 • wypełnienie „dyrektywy ściekowej" w zakresie minimalnego poziomu skanalizowania aglomeracji powyżej 15 tys. RLM (do poziomu 95,2 %),
 • wypełnienie w/w dyrektywy w zakresie zagospodarowania osadów pościekowych,
 • wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych w postaci indywidualnych zbiorników bezodpływowych,
 • utrzymanie odpowiedniej jakości i niezawodności dostaw wody pitnej na terenie aglomeracji Puławy,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na wody podziemne,
 • zapewnienie niezawodności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Puławach,
 • poprawa efektywności działania systemu wodno-ściekowego w Puławach.

ZAKRES RZECZOWY:

 • budowa kanalizacji sanitarnej (kanalizacja grawitacyjna , tłoczna – łączna długość 37,0 km),
 • modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej (łączna długość ok. 4,0 km),
 • budowa sieci wodociągowych (łączna długość 22,0 km),
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Puławach,
 • instalacja zagospodarowania osadów pościekowych,
 • zakup pojazdu specjalistycznego w celu obsługi sieci kanalizacyjnej.

EFEKT EKOLOGICZNY:

 • podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej 4 282 mieszkańców,
 • podłączenie do systemu sieci wodociągowej 2 035 mieszkańców,
 • redukcja zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rz. Wisły.
projekt i realizacja: .e.y.c.