Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

o projekcie

Realizacja projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”, jest prowadzona w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za wdrożenie przedsięwzięcia odpowiedzialne jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Beneficjent projektu).
Cel projektu
Projekt ma na celu usprawnienie zarządzania obiektami i sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi będącymi w dyspozycji MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., dzięki podniesieniu innowacyjności procesowej, organizacyjnej, marketingowej Przedsiębiorstwa - Spółki. Realizacja celu będzie możliwa poprzez zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jego infrastrukturą techniczną i poszerzenie oferty o zbywany wzorzec użytkowy metodyki wdrażania przedmiotowego systemu.            W ramach projektu zgłaszane są wynalazki do ochrony patentowej oraz wzór użytkowy.

dokumenty i dyplomy m

Założenia Projektu
Projekt zakłada opracowanie metodyki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa i wdrożenie tego systemu w zasób struktury MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., do zarządzania majątkiem sieciowym będącym w jego władaniu. Zgodnie z założeniami programowymi, w ramach których realizowany jest projekt, poszczególne przedsięwzięcia projektowe, prowadzone będą w dwóch etapach, tj.:
 • podczas tzw. części badawczej, polegająca na prowadzeniu prac rozwojowych (etap I)
 • podczas tzw. części wdrożeniowej, polegająca na wdrożeniu i wkomponowaniu w strukturę Przedsiębiorstwa – Spółki, funkcjonalnych działań do zarządzania majątkiem sieciowym (etap II)
Zadania badawczo – rozwojowe w projekcie (I etap projektu):
 • Opracowanie założeń i zasad wdrożenia bazy danych typu GIS na potrzeby opracowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa wraz z wypracowaniem wzorca wdrożenia tego zadania w przedsiębiorstwach wod – kan średniej wielkości
 • Ocena awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci wodociągowej wraz z opracowaniem prototypu modelu sieci wodociągowej
 • Opracowanie założeń i zasad tworzenia (metodyki tworzenia) Centralnej Dyspozytorni Ruchu
 • Opracowanie systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych (monitoring urządzeń energetycznych)
 • Opracowanie metodyki ograniczania strat wody w sieci wodociągowej
 • Opracowanie systemu monitoringu sieci wodociągowej
 • Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci kanalizacyjne wraz z prototypem modelu tej sieci
 • Opracowanie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz założeń i zasad tworzenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy
Zadania wdrożeniowe w projekcie (II etap projektu):
 • Wdrożenie bazy danych typu GIS i jej współpracy z innymi modułami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (stadium 1)
 • Wdrożenie bazy danych typu GIS i jej współpracy z innymi modułami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (stadium 2)
 • Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy w oparciu o opracowany wzorzec na wdrożenie (stadium 1)
 • Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy w oparciu o opracowany wzorzec na wdrożenie (stadium 2)
 • Wdrożenie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci wodociągowej, wdrożenie pełnego modelu sieci wodociągowej
 • Utworzenie Centralnej Dyspozytorni Ruch
 • Wdrożenie (metodyki tworzenia) systemu monitoringu sieci wodociągowej
 • Wdrożenie systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Wdrożenie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci kanalizacji sanitarnej i tym samym modelu , wdrożenie systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej
 • Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy dla Aglomeracji Puławy
Komponenty składowe systemu
Projekt zakłada, że Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa, będzie składał się z następujących modułów:
 • baza danych typu GIS (Geographical Information System – Geograficzny System Informacji) – baza informacji przestrzennej o systemie wod – kan; pełna ewidencja elektroniczna sieci i obiektów urządzeń technicznych, spójna z pozostałymi obszarami funkcjonalności systemu
 • system ERP (Enterprise Resource Planning) - system do planowania zasobów przedsiębiorstwa – baza informatyczna do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (dotyczy obszarów: gospodarka materiałowa i magazynowa, środki trwałe, biling i administracja - rozliczenia i windykacje, banki, BOK, iBOK, księgowość, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, controlling, system informacyjny Zarządu i Kierownictwa – zarządzanie projektami i controlling, elektroniczny system obiegu dokumentów, zestawienia i analizy techniczno – ekonomiczne)
 • ocena awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • model sieci wodociągowej
 • system monitoringu sieci wodociągowej
 • system ograniczania strat wody
 • system monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych
 • centralna dyspozytornia ruchu (CDR);
 • model sieci kanalizacyjnej
 • system monitoringu sieci kanalizacyjnej
 • system zdalnego odczytu wodomierzy (ZOW)
Zakupy planowane w projekcie
 • badania i usługi doradcze na opracowanie założeń i zasad wdrożenia projektu
 • sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz inne wartości niematerialne i prawne
 • aparatura i urządzenia wraz z integralnym oprogramowaniem
Współpraca w projekcie
Projekt dla potrzeb działań badawczych oraz prac rozwojowych, realizowany jest przy współpracy MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. z Jednostką Naukową: Politechnika Warszawska i Politechnika Lubelska.
Nieinfrastrukturalny charakter projektu
Specyfika przedsięwzięcia przesądza o braku jego oddziaływania na obszary NATURA 2000 planowane w ramach projektu działania sprowadzają się do zakupów inwestycyjnych i prac badawczych nie ingerujących w środowisko. Charakter i zakres prac zachowuje stan istniejącego terenu, nie powoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko i obszary NATURA 2000 oraz nie jest źródłem szkodliwej emisji, w tym emisji pól elektromagnetycznych, hałasu czy zanieczyszczeń do atmosfery.
Koszt projektu i dofinansowanie projektu
Ogólne informacje w zakresie szacowanych kosztów i poziomu dofinansowania Projektu:
Koszt projektu: 5 846 200 PLN
Kwota dofinansowania: 2 805 600 PLN
Etap I: koszt : 470 000 PLN
- kwota dofinansowania: 117 500 PLN (25% kosztów kwalifikowanych)
Etap II: koszt: 5 376 200 PLN
- kwota dofinansowania: 2 688 100 PLN (50% kosztów kwalifikowanych)

Informacje o poniesionych kosztach i poziomie dofinansowania Projektu:
Koszt Projektu: 5 668 842 PLN
Kwota dofinansowania: 2 719 296 PLN
Etap I: koszt : 460 500 PLN
- kwota dofinansowania: 115 125 PLN (25% kosztów kwalifikowanych)
Etap II: koszt: 5 208 342 PLN
- kwota dofinansowania: 2 604 171 PLN (50% kosztów kwalifikowanych)

Poziom pozyskanego przez Spółkę dofinansowania jest zgodny z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00. Źródło dofinansowania to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013.

Termin realizacji całości projektu: 01.03. 2011 r. - 30.12.2015 r.
Termin realizacji etapu I projektu: 01.03.2011 r. - 30.06.2012 r.
Termin realizacji etapu II projektu: 01.07.2012 r. - 30.12.2015 r.
projekt i realizacja: .e.y.c.