Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

PR baner top

Ograniczenie strat wody w mieście Puławy

O projekcie

Cele projektu

Przedsięwzięcie obejmuje wymianę starych awaryjnych sieci wodociągowych z rur azbestocementowych i żeliwnych na nowe rury z polietylenu o łącznej długości około 9 km. Wymianie podlegają również odcinki przyłączy wodociągowych w zakresie pasa drogowego.
Nowe rurociągi zostaną wbudowane w miejsce starych bez zmiany ich lokalizacji za wyjątkiem wodociągu w obrębie ulic Piaskowej, Czartoryskich i Piłsudskiego, który zostanie wykonany po nowej trasie.
Ze względu na fakt położenia sieci wodociągowej w terenach zagospodarowanych roboty prowadzone będą metodami bezwykopowymi. W uzasadnionych przypadkach (w miejscach połączenia rurociągów, przyłączy oraz zabudowy armatury i uzbrojenia) prace będą wykonywane w wykopie otwartym. W miejscach gdzie zastosowany zostanie burstlining statyczny „Cracking” (metoda bezwykopowa polegająca na wciąganiu nowego rurociągu w stary wraz z kruszeniem/rozcinaniem starego) stare zniszczone rurociągi pozostaną w gruncie, natomiast w przypadku wykopu otwartego odpady (kawałki rur) zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami w tym zakresie.
Prace prowadzone będą w ulicach:
 • Piłsudskiego,
 • Dęblińskiej,
 • Jaworowej,
 • Niemcewicza,
 • Wróblewskiego,
 • Górnej,
 • Kilińskiego,
 • Włostowickiej,
 • Komunalnej,
 • Romów,
 • Słowackiego,
 • Sienkiewicza,
 • Kaniowczyków
Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiony samochód oraz sprzęt na potrzeby doposażenia laboratorium Oczyszczalni Ścieków MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. jak również wodomierze i nowoczesne nakładki transmisyjne umożliwiające zdalny odczyt wskazań wodomierzy.

Planowane efekty

 • Wyeliminowanie nieszczelności sieci wodociągowej
 • Zmniejszenie ilości wody pobranej z ujęcia
 • Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych sieci
 • Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie miasta Puławy
 • Mniejsza awaryjność oraz większa niezawodność sieci wodociągowej
 • Ograniczenie ilości przerw w dostawie wody spowodowanych awariami
 • Poprawa jakości wody u odbiorców poprzez ograniczenie występowania zanieczyszczeń wtórnych
 • Zastosowanie materiału nie wpływającego na jakość dostarczanej wody
 • Podniesienie poziomu jakości świadczonych usług
 • Usprawnienie prac prowadzonych przez laboratorium
 • Zastosowanie innowacyjnej technologii odczytu wskazań wodomierzy

Planowana całkowita wartość Projektu:

12 474 574,31 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR:

6 394 978,45 PLN
projekt i realizacja: .e.y.c.