Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

o spółce

Głównym celem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” spółka z o.o. w Puławach jest zaspakajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów poprzez wydobycie i dostarczenie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków zapewniając spełnienie norm krajowych i unijnych przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności działań Spółki. Od początku swego istnienia podejmujemy aktywne działania na rzecz rozwoju i modernizacji gospodarki wodno-ściekowej. Dostarczana naszym odbiorcom woda jest bardzo dobrej jakości. Eksploatowana przez nas oczyszczalnia ścieków zapewnia podwyższony stopień usuwania związków biogennych oraz oczyszcza ścieki z miasta Puławy oraz sąsiedniej gminy Końskowola i gminy Puławy. Ponadto, oczyszczalnia ścieków stanowi ogniwo systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Puławy unieszkodliwiając frakcję organiczną pochodzącą z odpadów komunalnych.

Obecnie eksploatujemy:

 • 133 km sieci wodociągowej
 • 130 km sieci kanalizacji sanitarnej
 • 8 studni głębinowych - ujęcie wody "Włostowice"
 • stację wodociągową i instalację dezynfekcji wody
 • oczyszczalnię ścieków sanitarnych typu mechaniczno-biologicznego

Zaopatrujemy w wodę:

 • ponad 50 tys. (99,6%) mieszkańców Puław, Parchatki i Skowieszyna oraz gminy Żyrzyn (Osiny i Wola Osińska)
 • zakłady pracy
 • niewymagającą uzdatniania i dezynfekcji
 • spełniającą wszystkie obowiązujące parametry, normy krajowe

Odbieramy i oczyszczamy ścieki:

 • w ramach aglomeracji Puławy, z gminy Końskowola i znacznej części gminy Puławy.
 • ze wszystkich zakładów pracy (za wyjątkiem Z.A. Puławy)
 • dowożone do oczyszczalni transportem asenizacyjnym
 • wszystkie ścieki powstałe na terenie miasta są oczyszczane

Struktura odbiorców wody:

 • gospodarstwa domowe 75,9%
 • pozostali odbiorcy 24,1%

Struktura dostawców ścieków:

 • gospodarstwa domowe 70,6%
 • pozostali dostawcy 29,4%

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie:

 • naprawy i legalizacji wodomierzy o średnicy 15 - 40 mm
 • hydraulicznego płukania kanalizacji
 • wynajmu sprzętu ciężkiego (koparka, dźwig)
 • badania laboratoryjnego wody i ścieków
 • wykonania przyłączy wodociągowych
 • kamerowania sieci

Dostepność:
projekt i realizacja: .e.y.c.