Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to największy program nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej. Przewidziano, że na jego realizację w latach 2007-2013 Polska otrzyma z unijnego budżetu 21 mld euro, z czego na inwestycje w ochronę środowiska przeznaczone będzie 4,2 mld euro.

Środki finansowe pochodzą z dwóch źródeł finansowania: Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Podstawowym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijania spójności terytorialnej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obejmuje działaniem pięć sektorów: transport, ochrona środowiska, energetyka, kultura i zdrowie.

Program ten składa się z czternastu priorytetów:
I. Gospodarka wodno-ściekowa,
II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
III. Bezpieczeństwo ekologiczne,
IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
VI. Transeuropejskie sieci transportowe,
VII. Transport przyjazny środowisku,
VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
IX. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej,
X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
XI. Bezpieczeństwo energetyczne,
XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe,
XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia,
XIV. Pomoc techniczna.

Głównym celem priorytetu I gospodarka wodno – ściekowa to rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy.

Cele szczegółowe:
  • wyposażenie do końca 2013 roku aglomeracji powyżej 15.000 RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej
  • zmniejszenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń w ściekach komunalnych poprzez wyposażenie aglomeracji pomiędzy 2.000 RLM a 15.000 RLM w systemy kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej.
Zasadniczym warunkiem rozwoju gospodarczego jest zapewnienie szeroko pojętej podstawowej infrastruktury, w tym także ochrony środowiska, zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki jak również stymulowanie tworzenia miejsc pracy.

Poza tym rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej pośrednio przyczyni się do osiągnięcia następujących dyrektyw środowiskowych UE:
  • dyrektywy 91/271/EWG – poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczani Ścieków Komunalnych (KPOŚ),
  • dyrektywy 75/440/EWG59 – poprzez realizacje programów poprawy jakości wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia,
  • dyrektywy 76/464/EWG60 – poprzez realizację zadań związanych z ograniczeniem odprowadzania do wód substancji niebezpiecznych w tym programu redukcji substancji niebezpiecznych z listy II do dyrektywy, dyrektywy 2000/60/WE61 – ramowa dyrektywa wodna.
Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Polska powinna wybudować, rozbudować lub zmodernizować oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach powyżej 2.000 RLM. Tego typu działanie osiągnięte zostanie poprzez realizację projektów grupowych ze środków Funduszu Spójności w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz indywidualnych ze środków EFRR realizowanych w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

W związku z powyższym w ramach priorytetu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej wspieranie będą głównie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15.000 RLM, a także w ramach grup projektów w aglomeracjach pomiędzy 2.000 a 15.000 RLM oraz uzdatniania i dystrybucji wody. Projekty takie dotyczyć będą także wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażającym ekosystemom wodnym.

W ramach priorytetu wsparcie uzyskają inwestycje znajdujące się na liście indykatywnej oraz inwestycje w aglomeracjach uwzględnionych w KPOŚK (wśród nich znajduje się omawiany Projekt), które przyczynią się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych. Głównymi beneficjentami w ramach priorytetu będą przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno – ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin, a także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej pleniące funkcje podmiotu odpowiedzialnego za koordynacje dla grup projektów.
projekt i realizacja: .e.y.c.