Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

przetargi Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Puławach Sp. z o.o.,
ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy,
tel.: +48 81 458 68 00
fax: +48 81 458 68 01

ogłasza przetarg nieograniczony na:


Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MPWiK ,,Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Ogłoszenie
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego
Załącznik Nr 4 - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo)
Załącznik Nr 4a - JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie ESPD
Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014
Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy
Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu dostaw
Załącznik Nr 8 – Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 9 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ
Załącznik Nr 10– Identyfikator postępowania na miniPortalu

Załączniki w wersji edytowalnej
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego
Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014
Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy
Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu dostaw
Załącznik Nr 8 – Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 9 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ


Odpowiedzi na zapytanie

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o unieważneniu postępowania
projekt i realizacja: .e.y.c.