Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MPWiK ,,Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Ogłoszenie
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego
Załącznik Nr 4 - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo)
Załącznik Nr 4a - JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie ESPD
Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014
Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy
Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu dostaw
Załącznik Nr 8 – Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 9 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
Załącznik Nr 10– Identyfikator postępowania na miniPortalu

Zmiana treści SWZ

11.08.2022r.


Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
projekt i realizacja: .e.y.c.