Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
INNOWACJE DOCENIANE I WYRÓŻNIANE

Informujemy, że projekt pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1 z uwagi na: wypełnianie postulatu dokumentu „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013” , udział w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy oraz wypełnianie zasadniczego celu Narodowej Strategii Spójności, jakim jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, jest wyróżniany i doceniany wśród grupy innych, najbardziej nowatorskich i innowacyjnych projektów w skali kraju.

Projekt pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa, został zauważony i wyróżniony na szczeblu krajowym, ze względu na specyfikę założeń i celów – tj. za pomysł założeń i pomysł wdrożeniowy, a szczególnie ze względu na rozwijanie Regionalnej Strategii Innowacji i rozwijanie działań B+R (Badawczych i Rozwojowych), w tym za utworzenie trwałej Komórki Badawczo – Rozwojowej w strukturze Przedsiębiorstwa – Spółki.

W związku z powyższymi, już na obecny moment, projekt został zareprezentowany razem z innymi, wybranymi w skali kraju, projektami w „Przewodniku Dobre Praktyki”.

Przewodnik ten, jest współtworzony pod kierunkiem dr Jolanty Sienkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku przez zespół naukowców z białostockich uczelni: Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka, i ujmuje informacje na temat projektów ogólnopolskich oraz z Podlasia.

„Przewodnik Dobre Praktyki” będzie wydany i sfinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Projekt ujęty został również, podczas prezentacji, na ogólnopolskiej Konferencji np.: „Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery”, która odbyła się w dniach 15-16 maja 2012 r. w Białowieży, pod patronatem Uniwersytetu w Białymstoku Wschodni Ośrodek Transferu Technologii.

Projekt ujęty został również w ramy szerszego przedsięwzięcia pn. ”Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” , obejmującego m.in. rozwój sieci współpracy innowacyjnej, promocje transferu technologii i innowacji, oraz upowszechnianie innowacyjności, które to działanie odbywa się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku Wschodni Ośrodek Transferu Technologii.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy