Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo

            Od jutra tj. 25 maja 2018 r. będzie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5. 2016 r.), zwanego dalej RODO, w związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane:

            Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach przetwarza Państwa dane w związku z realizacją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, realizacji wniosków o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej oraz uzgadniania projektów budowlanych wykonania tych sieci, zlecanych nam do wykonania usług takich jak: np. naprawa i legalizacja wodomierzy, wykonanie analizy wody i ścieków, wynajem sprzętu specjalistycznego i innych oferowanych przez nas usług.

Spełniając obowiązek informacyjny RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach z siedzibą przy ul. Skowieszyńskiej 51, 24-100 Puławy, NIP: 716-000-20-23, REGON: 430533597, tel. 81 458 68 00, fax: 81 458 68 01; e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl(zwane dalej „Administratorem” lub „MPWiK”)

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora danych jest Pani Wioletta Mrozek, tel. 81 458 68 02 lub 607 049 666; e-mail: w.mrozek@mpwik.pulawy.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, realizacji wniosków o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej oraz uzgadniania projektów budowlanych wykonania tych sieci, zlecanych nam do wykonania usług takich jak: np. naprawa i legalizacja wodomierzy, wykonanie analizy wody i ścieków, wynajem sprzętu specjalistycznego i innych oferowanych przez nas usług, (w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot działający pod firmą: UNISOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Pułaskiego 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia stałej obsługi informatycznej, udzielenia licencji oprogramowania w związku z wdrożeniem u Administratora Danych, Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych w razie konieczności mogą być inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, o czym zostaną Państwo poinformowani.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których mowa w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

8. W związku z przetwarzaniem przez MPWiK danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umów oraz realizacji zamówionej usługi niezbędne.

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MPWiK Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

             Ponadto informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wnoszenia do MPWiK wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych, a MPWiK zobowiązany jest do jego rozpatrzenia bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania MPWiK informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. MPWiK nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków osoby jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, MPWiK może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (tutaj).

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy