Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. „OGRANICZENIE STRAT I POPRAWA JAKOŚCI DOSTAW WODY W M. PUŁAWY”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.04.2017 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” spółka z o.o. w Puławach podpisał z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałków Województwa Lubelskiego Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy”.

Podpisana umowa dotyczy wniosku złożonego do konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowita przewidywana wartość Projektu wynosi 12 474 574,31 PLN z przyznanym dofinansowaniem w kwocie nieprzekraczającej 6 394 978,45 PLN co stanowi 63,75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W ramach projektu zrealizowane będą między innymi następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

 • wymiana starych awaryjnych sieci wodociągowych z rur azbestocementowych i żeliwnych na nowe rury z polietylenu o łącznej długości około 9 km. Wymianie podlegają również odcinki przyłączy wodociągowych w zakresie pasa drogowego. Prace prowadzone będą w ulicach: Piłsudskiego, Dęblińskiej, Jaworowej, Niemcewicza, Wróblewskiego, Górnej, Kilińskiego, Włostowickiej, Komunalnej, Romów, Słowackiego, Sienkiewicza i Kaniowczyków.
 • zakup sprzętu na potrzeby doposażenia laboratorium Oczyszczalni Ścieków
 • zakup wodomierzy i nowoczesnych nakładek umożliwiających zdalny odczyt wskazań wodomierza.

Rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się na II kwartał 2017 r., natomiast zakończenie na IV kwartał 2019 r.

O przewidywanych pracach i ewentualnych utrudnieniach związanych z pracami budowlanymi będziemy informować Państwa na bieżąco.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy