Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
POZYTYWNA OCENA ZADANIA 1 II ETAPU PROJEKTU I DZIAŁANIA W PROJEKCIE

Informujemy o pozyskaniu pozytywnej oceny za realizację zadania 1 z II Etapu Projektu pn.”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”

1. Prowadzone w terminie: 01.07.2012-30.06.2013, 1 zadanie wdrożeniowe pn. „Wdrożenie bazy danych typu GIS i zasad jej współpracy z innymi modułami ZSZITP (stadium 1)”, uzyskało pozytywną ocenę i rozliczenie z jego realizacji. Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca zatwierdziła wniosek o płatność z dnia 12.07.2013 r., rozliczający zaliczkę w kwocie: 338 600,00 PLN , otrzymaną na to zadanie we wrześniu 2012 r., zgodnie z wytycznymi programowymi i za pozytywną realizację działań w Projekcie.
1.1 Całkowita kwota wydatków poniesionych za realizację zadania 1 z II Etapu Projektu , objęta wnioskiem o płatność nr WNP.POIG.04.01.00-06-019/09-03 za okres do dnia 14.06.2013 r.:
stanowiła kwotę: 841762,80 PLN, gdzie wydatki kwalifikowalne wynosiły: 677 200,00 PLN.
1.2 Kwota pozyskanego dofinansowania przez zaliczkę: 338 600,00 PLN stanowi równowartość 50%kwoty wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z wytycznymi programowymi i umową o dofinansowanie Projektu.
Pozyskane dofinansowanie w kwocie: 338 600,00 PLN PLN, składa się z dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota w wysokości: 287 810,00 PLN oraz z dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków stanowiących wkład krajowy – kwota w wysokości: 50 790,00 PLN.

2. W wyniku prawidłowej realizacji w/w zadania i rozliczenia w 100 % zaliczki, pozyskaliśmy drugą zaplanowaną w biznesplanie zaliczkę w kwocie: 1 093 600,00 PLN , tym razem dla potrzeb zadania 3 z II Etapu Projektu, dotyczącego wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

3. Kolejne działania w II Etapie Projektu:
3.1 Trwa realizacja zadania 2 pn. „Wdrożenie bazy danych typu GIS i zasad jej współpracy z innymi modułami ZSZITP (stadium 2)”. Czas trwania zadania: 01.02.2013-31.10.2013 r.
3.2. Trwa realizacja zadań 3 i 4 pn. „Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy w oparciu o opracowany wzorzec na wdrożenie (stadium 1 i stadium 2). Czas trwania obu zadań: 01.08.2013-31.07.2014 r.
3.3. Przed nami realizacja zadań: 5,6,7,8,9 z II Etapu Projektu w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo – finansowym Umowy o dofinansowanie Projektu.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy