Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
REALIZACJA NAJWIĘKSZEGO W HISTORII SPÓŁKI PROJEKTU PN. „MIĘDZYGMINNY SYSTEM WODNO ŚCIEKOWY W RAMACH AGLOMERACJI PUŁAWY ZAKOŃCZONA

PODSUMOWANIE
GENEZA PROJEKTU

 • Uchwała Nr XL/379/09 Rady Miasta Puławy z 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”,
 • Uchwała Nr XLII/198/09 Rady Miasta Końskowola z 28 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu o nazwie „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”,
 • Uchwała Nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu o nazwie „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”,
 • Porozumienie międzygminne w sprawie realizacji wspólnego projektu zawarte w dniu 10 listopada 2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Puławy, Gminą Końskowola i Gminą Żyrzyn przy udziale MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach.
 • Styczeń 2010 – kwiecień 2011 wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną I stopnia uzyskując 38,8 pkt i znalazł się na 48 miejscu rankingowym mając statut projektu rezerwowego,
 • 11 Maja 2011 – została zaktualizowana lista rankingowa. Projekt znalazł się na 28 miejscu listy rankingowej,
 • Lipiec 2011 – zakończenie oceny merytorycznej II stopnia przez NFOŚiGW oraz przekazanie do Ministerstwa Środowiska informacji o spełnieniu przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” wszystkich kryteriów II stopnia,
 • 27 listopada 2009 r. złożenie w ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 wniosku o dofinansowanie Projektu,
 • Marzec 2012 – w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

PROJEKT OBEJMOWAŁ REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMIN:

Gminy Miasto Puławy (48578 mieszkańców)
Gminy Końskowola (9059 mieszkańców)
Gminy Żyrzyn (6600 mieszkańców)

Planowany całkowity koszt realizacji projektu był szacowany na kwotę 121 669 745 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 59 123 093 PLN. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych całkowity koszt Projektu wyniósł 89 557 316,00 PLN, a wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosła 44 165 949 PLN. Pozostała część została sfinansowana ze środków własnych MPWiK, gmin Końskowola i Żyrzyn oraz zaciągniętej przez Spółkę w NFOŚiGW pożyczki w kwocie 18 333 709,00 PLN.

ZAKRES PROJEKTU
Zakres rzeczowy (określony w oparciu o wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków
w ramach POIiŚ tj. m. innymi wymagany wskaźnik koncentracji 120 mieszkańców/km nowo budowanej sieci) obejmował:

 • budowę kanalizacji sanitarnej (kanalizacja grawitacyjna, tłoczna – łączna długość 37,0 km i 26 przepompowni ścieków
 • modernizację systemu kanalizacji sanitarnej (łączna długość ok. 4,0 km)
 • budowę sieci wodociągowych (łączna długość 22,0 km)
 • modernizację oczyszczalni ścieków w Puławach
 • instalację zagospodarowania osadów pościekowych i zakup pojazdu specjalistycznego w celu obsługi sieci kanalizacyjnej

25 czerwca 2014 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Rozszerzony został zakres projektu o takie zadania jak:

 • „Budowa przepompowni ścieków w Rudach” Kontrakt nr 11.1
 • „Zakup dwóch samochodów specjalistycznych”

EFEKT EKOLOGICZNY PROJEKTU OSIĄGNIĘTY

 • współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wynosi 95,2%
 • podłączono 4 282 mieszkańców do kanalizacji sanitarnej
 • podłączono 2 035 mieszkańców do sieci wodociągowej


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

W dniu 14 listopada 2014 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowywanych ze środków wspólnotowych. Wartość pożyczki to kwota 18 333 709 PLN

Tabela

ZADANIA INWESTYCYJNE

REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

BUDOWA ZBIORNIKA BIOGAZU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W PUŁAWACH
Wartość przedsięwzięcia: 679 000,00 zł netto. Wykonawcą w/w zadania inwestycyjnego była firma: Energia System sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Gen. Maczka 71 B

KONTRAKT NR 4.4. pn. „Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego 1200
w rejonie ulicy Kazimierskiej”. Wartość kontraktu: 3 495 054,00 zł netto. Wykonawcą Kontraktu była firma: BLEJKAN spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Szafera 146/6

KONTRAKT NR 11 pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Młynki, Wronów, Opoka, Witowice wraz z rurociągiem tłocznym z Osin do Wronowa”.
Zakres rzeczowy kontraktu obejmował zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przewodów tłocznych o łącznej długości 17 812 m. Zadanie podzielone było na 5 odcinków:
– odcinek 1 – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 7092,6 m wraz z odgałęzieniami
i 3 przepompownie ścieków w miejscowości Młynki,
– odcinek 2 – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3247,3 m wraz z odgałęzieniami
i 3 przepompownie ścieków w miejscowości Wronów,
– odcinek 3 – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2165,0 m wraz z odgałęzieniami
i 3 przepompownie ścieków w miejscowości Opoka,
– odcinek 4 – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3496,2 m wraz z odgałęzieniami
i 3 przepompownie ścieków w miejscowości Witowice,
– odcinek 5 – tranzyt ścieków z miejscowości Osiny do Wronowa o długości 1811,0 m wraz
z przepompownią.
Wartość Kontraktu: 5 998 608,04 zł netto. Wykonawcą Kontraktu była firma: „SKANSKA” S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie z siedzibą: w Głogowie Małopolskim, Rudna Mała 47

KONTRAKT NR 7.4.1.– ETAP I pn. „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków
w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo-energetycznej”.
Wartość Kontraktu: 15 900 000,00 zł netto. Wykonawcą kontraktu była firma: IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87

KONTRAKT NR 7.4.2. – ETAP II pn. „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków
w zakresie gospodarki osadowej”. Wartość Kontraktu: 25 959 304,94 zł netto. Wykonawcą kontraktu była firma: Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 59A

KONTRAKT NR 8 pn. „KANALIZACJA SANITARNA WOLA OSIŃSKA I CHRZĄCHÓW”. Zakres rzeczowy kontraktu obejmował zaprojektowanie i budowę w/w sieci. Zadanie podzielone zostało na dwa odcinki:
– odcinek 1 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Chrząchów (gm. Końskowola) w skład, której wchodzi sieć kanalizacji sanitarnej o długości 6569,70 m, w tym 1303,40 m kanałów tłocznych oraz 7 przepompowni
– odcinek 2 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wola Osińska (gm. Żyrzyn) w skład, której wchodzi sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4894,5 m, w tym 2131,3 m kanałów tłocznych oraz 4 przepompownie
Wartość Kontraktu: 3 122 000,00 zł netto. Wykonawcą kontraktu była firma: „WOD-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 12/1

KONTRAKT NR 9 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Osiny”
W ramach kontraktu wybudowano 7940,71 m sieci w tym długość kanałów tłocznych to 428,75 m oraz 2 przepompownie.
Wartość Kontraktu: 2 063 521,42 zł netto. Wykonawcą kontraktu była firma: AQUA Spółka
z o.o. z siedzibą w Tomaszowicach Kol. 36A,

KONTRAKT NR 9.1. pn. „Budowa sieci wodociągowej Młynki, Witowice, Opoka i Chrząchów”. Zadanie podzielone zostało na 4 odcinki;
– odcinek 1 budowa sieci wodociągowej w Młynkach o długości 6796 m,
– odcinek 2 budowa sieci wodociągowej w Witowicach o długości 5824 m,
– odcinek 3 budowa sieci wodociągowej w Opoce o długości 2224 m,
– odcinek 4 budowa sieci wodociągowej w Chrząchowie o długości 6781 m

Wartość kontraktu: 2 745 429,82 zł netto. Wykonawcą kontraktu była firma WOD-GAZ T.
i B. Sekita Sp. j. z siedzibą w Puławach przy ul. Składowej 18.

KONTRAKT NR 4.5. i 6.2. pn. Zadanie I: „Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej metodą bezwykopową i Zadanie II: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołłątaja. Wartość kontraktu: 1 602 341,57 zł netto. Wykonawca kontraktu: Konsorcjum firm: BLEJKAN S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Szczecinie przy ul. Transportowej 1 i MD RENOVA Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z siedzibą
w Puławach przy ul. K.K. Baczyńskiego 13.

KONTRAKT NR 2 pn. „Dostawa dwóch pojazdów do obsługi kanalizacji”
Wartość kontraktu:
– dostawa pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji za kwotę 1 290 000,00 zł netto
– dostawa pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody – recyklingiem za kwotę 1 570 000,00 zł netto
Wykonawca kontraktu: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Posłowickiej 215.

KONTRAKT NR 3 pn. „Dostawa mikrokoparki do obsługi kanalizacji wraz z przyczepą do jej przewożenia”. Wartość kontraktu: 118 500,00 zł netto. Wykonawca kontraktu: Interhandler Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Wapiennej 6

Funkcję Inżyniera Projektu w ramach Kontraktu Nr 13 pełniło Konsorcjum firm w składzie: Lider – Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu ul. Jana Kiepury 6, Partner: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Julianowska 13,

Pomoc techniczną sprawowała w ramach kontraktu nr 16 firma: Tractebel Engineering
z siedzibą w Katowicach, Dulęby 5,

Firma „ERMAT” Beata Mstowska z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Kucelińskiej 42,
w ramach Kontraktu Nr 17 zajmowała się promocją Projektu.

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI PUŁAWSKIEJ

W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU

„MIĘDZYGMINNY SYSTEM WODNO ŚCIEKOWY”

 • wypełnienie „dyrektywy ściekowej” w zakresie minimalnego poziomu skanalizowania aglomeracji powyżej 15 tys. RLM ( do poziomu 95,2% ),
 • uniknięcie płacenia wysokich kar za nie wypełnienie ww. dyrektywy co wiązałoby się ze znacznym wzrostem cen za odprowadzanie ścieków,
 • wypełnienie ww. dyrektywy w zakresie zagospodarowania osadów pościekowych,
 • umożliwienie dostępu do wody odpowiedniej jakości oraz ilości dla mieszkańców na terenie aglomeracji Puławy,
 • umożliwienie podłączenia do kanalizacji sanitarnej mieszkańców z terenu aglomeracji,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania systemu kanalizacji sanitarnej na środowisko poprzez modernizacje awaryjnych i wyeksploatowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Puławy,
 • wyeliminowanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych poprzez likwidacje indywidualnych zbiorników bezodpływowych

Projekt stworzył nowoczesną oczyszczalnię ścieków:

 • spełniającą wszystkie wymogi związane z ochroną środowiska,
 • charakteryzującą się bardzo niskim zużyciem energii elektrycznej na jednostkę oczyszczonych ścieków,
 • oczyszczalnię, w której wytwarzany biogaz i produkowana energia pokrywają w 50 % potrzeby obiektów,
 • oczyszczalnię wyposażoną w nowoczesną instalację do odwadniania i suszenia osadu ściekowego oraz jego docelowej utylizacji w Spalarni.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Projektu.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom zadań, projektantom i geodetom, dzięki zaangażowaniu którym projekt zakończył się powodzeniem.

Po czterech intensywnych latach możemy stwierdzić, że Projekt przyniósł wiele pozytywnych skutków dla mieszkańców miasta Puławy, Osin i Woli Osińskiej oraz gminy Końskowola

Zapraszamy do galerii zdjęć:

 • Oczyszczalnia po modernizacji

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy