Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZDALNY ODCZYT WODOMIERZY

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W OPARCIU O WYPRACOWANY WZORZEC NA WDROŻENIE NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O. W PUŁAWACH”,

w ramach realizacji II Etapu Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09 POIG.04.01.00-06-019/09 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach informuje, że jako Zamawiający w ww. postępowaniu, dokonał wyboru oferty złożonej przez:

AQUA-TECH Smilewicz, TUZ Spółka Jawna, ul. Brzeska 1/19, 15-867 Białystok

Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest ważna, w ocenie uzyskała 100,00 pkt w kryterium : „Cena”

Cena netto oferty wynosi: 1 769 428,00 PLN + 23% VAT = 2 176 396,44 PLN brutto.

Wyznaczono przewidywany termin podpisania Umowy na dzień: 28.08.2013 r. w siedzibie Zamawiającego.

Powiadomienie o wyborze oferty można pobrać TUTAJ

Miejsce zamieszczenia informacji o wyniku wyboru oferty:

 • Strona internetowa Zamawiającego: www.mpwik.pulawy.pl
 • Tablica ogłoszeń w siedzibie administracyjnej Zamawiającego

oraz

powiadomiono Wykonawcę o wyborze oferty, za pośrednictwem formy pisemnej.

Informujemy jednocześnie, że w oparciu o rozstrzygniętą w/w procedurę przetargu i podpisanie Umowy z Wykonawcą, nabywane i rozliczane będą zakupy i działania z zadań: 3 i 4 II Etapu Projektu, na zasadach zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu i wytycznymi programowymi. Wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w ramach przedmiotowych zadań wynosi 50 %  kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w toku realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie z dnia 30.12.2010 r.

W ramach II Etapu Projektu realizowane będą jeszcze kolejne procedury na zakupy i działania do zadań: 7, 8 i 9 zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Umowy  o dofinansowanie Projektu.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy