Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG NIEOGRANICZONY

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W TYM: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA, LICENCJI ORAZ SPRZĘTU, WDROŻENIE SYSTEMU INSTRUKTAŻ OBSŁUGI I ASYSTA TECHNICZNA NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O. W PUŁAWACH”, w ramach realizacji II Etapu Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09 POIG.04.01.00-06-019/09 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach informuje, że jako Zamawiający w ww. postępowaniu, dokonał wyboru oferty złożonej przez:
Konsorcjum składające się z:
Unisoft Sp. z o.o. , ul. Pułaskiego 8, 81 – 368 Gdynia – Lider Konsorcjum
Megabit Sp. z o.o. , ul. Złoczowska 20A, 03 – 972 Warszawa – Partner Konsorcjum

Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ , jest ważna, w ocenie uzyskała łącznie 95,25 pkt na 100 możliwych pkt w kryterium: cena 50 %, zakres funkcjonalności 30 %, koszt asysty technicznej powdrożeniowej za okres jednego roku 20 %.

Cena netto oferty wynosi: 1 948 670,00 PLN + 23% VAT = 2 396 864,10 PLN brutto.
Wyznaczono termin podpisania Umowy na dzień: 11.01.2013 r. w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce zamieszczenia informacji o wyniku wyboru oferty:

 • Strona internetowa Zamawiającego: www.mpwik.pulawy.pl
 • Tablica ogłoszeń w siedzibie administracyjnej Zamawiającego

oraz powiadomiono Wykonawcę o wyborze oferty, za pośrednictwem formy pisemnej.

Informujemy jednocześnie, że w oparciu o rozstrzygniętą w/w procedurę przetargu i podpisanie Umowy z Wykonawcą, nabywane i rozliczane będą zakupy i działania z zadań: 1,2,5,6,9 II Etapu Projektu, na zasadach zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu i wytycznymi programowymi.
W II Etapie Projektu wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej wynosi 50 % (podczas gdy w ramach I Etapu – tj. części badawczej Projektu wynosiło 25 %) kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w toku realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie z dnia 30.12.2010 r..
Pozostałe zakupy i działania w ramach zadań: 3,4,7,8 II Etapu Projektu z uwagi na odrębną specyfikę przedmiotu zamówienia, rozliczane będą w ramach odrębnej procedury zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Umowy o dofinansowanie Projektu.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy