Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Rozwiązywanie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Strona główna
Rozwiązywanie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Informacja i składanie wniosków o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków:

Udzielanie informacji: ul. Skowieszyńska 51
Składanie wniosków: Skowieszyńska 51
tel. 81 458 68 29, 81 458 68 30, 81 458 68 31

Odbiorca usług występuje do MPWiK. z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie umowy.

Pisemny wniosek o rozwiązanie umowy powinien zawierać następujące informacje:

 • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 • numer wodomierza,
 • przyczynę rozwiązania umowy (np. utrata tytułu prawnego do nieruchomości),
 • aktualny adres do korespondencji,

w przypadku przekazania nieruchomości dodatkowo:

 • dane kontaktowe nowego dysponenta prawnego nieruchomości,
 • protokół zdawczo-odbiorczy wraz z numerem i stanem wodomierza na dzień jego przekazania.

Wniosek wraz załączonymi dokumentami może być przekazany:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta
 • listownie na adres Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: bok@mpwik.pulawy.pl),
 • zgłoszeniem przez e-BOK – https://ebok.mpwik.pulawy.pl/wraz z wymaganymi dokumentami w postaci skanów.

Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Z ważnych przyczyn, na wniosek Klienta okres wypowiedzenia umowy może zostać skrócony, np.: jeżeli w czasie jego trwania nowy Odbiorca usług wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z MPWiK 

Jeżeli po upływie umownego terminu wypowiedzenia nowy Odbiorca usług nie wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z MPWiK., zachodzą przesłanki do odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody określone są w cenniku Usług.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy