Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
TRZECI ROK REALIZACJI NAJWIĘKSZEGO W HISTORII SPÓŁKI PROJEKTU PN. „MIĘDZYGMINNY SYSTEM WODNO-ŚCIEKOWY W RAMACH AGLOMERACJI PUŁAWY”

Wchodzimy w trzeci rok realizacji największego w historii Spółki Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zakres rzeczowo finansowy Projektu realizowany jest zgodnie z ustalonym harmonogramem.

         Największym realizowanym w ramach projektu kontraktem jest „Przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków w Puławach” podzielona na dwa etapy”. I Etap – Przebudowa modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo-energetycznej”. II etap – Przebudowa modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej”.
Modernizacja oczyszczalni ścieków pozwoli na odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych w aglomeracji Puławy zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, jak również spełnienie przez aglomerację Puławy wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zakończenie zadań inwestycyjnych objętych Projektem planowane jest na koniec grudnia 2015 r.

         W wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych na realizację części zadań inwestycyjnych objętych projektem zmniejszyła się jego wartość. Obecnie (luty 2015 r.) całkowita wartość projektu wynosi 92 034 468,06 PLN z czego 45 297 977,86 PLN pochodzić będzie ze środków Funduszu Spójności, a pozostała kwota 46 736 490,20 PLN pochodzić będzie z budżetu Spółki, Gminy Końskowola i Gminy Żyrzyn (proporcjonalnie do zakresu rzeczowego robót) oraz zaciągniętej przez Spółkę w NFOŚiGW pożyczki, w kwocie do 20 000 000,00 PLN.

         W ramach oszczędności jakie udało się uzyskać po przeprowadzeniu postępowań przetargowych 25 czerwca 2014 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Rozszerzono zakres projektu o takie zadania jak:

 • „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków w Rudach” – Kontrakt nr 11.1
 • Zakup drugiego pojazdu specjalistycznego i koparki do obsługi sieci kanalizacyjnej.

         Do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej podłączyło się w IV kwartale 2014 r. 124 posesji (ok. 298 osób). Wszyscy właściciele posesji, którym stworzono możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, a którzy jeszcze tego nie zrobili, decyzje o podłączeniu powinni podjąć jak najszybciej. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystościi porządku w gminach, mieszkaniec w pobliżu którego budynku jest wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej ma obowiązek włączenia się do niej.
         Informacje na temat podłączeń znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej
w zakładce: Gmina Końskowola i Żyrzyn

Materiał filmowy

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy