Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PRZETARGI
Strona główna
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MPWIK ,,WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O. W PUŁAWACH W OKRESIE 01.01.2023 R. – 31.12.2023 R.

Ogłoszenie
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego
Załącznik Nr 4 – Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo)
Załącznik Nr 4a – JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie ESPD
Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014
Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy
Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu dostaw
Załącznik Nr 8 – Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 9 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ
Załącznik Nr 10– Identyfikator postępowania na miniPortalu

Załączniki w wersji edytowalnej
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego
Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014
Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy
Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu dostaw
Załącznik Nr 8 – Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 9 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ

Odpowiedzi na zapytanie


Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o unieważneniu postępowania

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy