Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Wydanie warunków przyłączenia do sieci i uzgodnienie dokumentacji
Strona główna
Wydanie warunków przyłączenia do sieci i uzgodnienie dokumentacji

KROK 1:

Wydanie warunków przyłączenia do sieci i uzgodnienie dokumentacji

Osoba zainteresowana przyłączeniem nieruchomości lub obiektu do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej, powinna wystąpić do MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci w mieście Puławy winien zostać złożony na druku Wniosek-o-warunki-przylaczenia-sie-do-sieci-wod-kan.pdf.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony Wniosek-o-warunki-przylaczenia-sie-do-sieci-wod-kan.pdf.
 2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny usytuowania przyłączy w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
 3. Podpisana Klauzula informacyjna RODO.pdf
 4. *pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (jeżeli Inwestora reprezentuje inny podmiot)

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.  wydaje warunki przyłączenia do sieci lub ich uzasadnioną odmowę w terminie:

21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,

45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach,

W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy te mogą zostać odpowiednio przesunięte o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Do wspomnianych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.

WAŻNE:

Po uzyskaniu warunków przyłączenia należy przedłożyć do Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dokumentację spełniającą wymagania Ustawy Prawo Budowlane i innych obowiązujących aktów prawnych poprzez:

i/lub

W sytuacji złożenia niekompletnego wniosku (brak wymaganych załączników) – będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia wniosku.

Wszystkie informacje dotyczące w/w punktów udziela:
Biuro Obsługi Klienta, p.100 tel. 81 458-68-31

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy