Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Zgłoszenie przystąpienia do robót
Strona główna
Zgłoszenie przystąpienia do robót

KROK 2:

Zgłoszenie przystąpienia do robót

Co najmniej 7 dni przed planowanym przystąpieniem do robót należy zawiadomić Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne o zamiarze przystąpienia do realizacji przyłączy wod.-kan. – na druku Zgłoszenie przystąpienia do robót instalacyjno–montażowych.pdf

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony druk Zgłoszenie przystąpienia do robót instalacyjno–montażowych.pdf
 2. Plan sytuacyjny określający usytuowanie oraz głębokość przyłączy wod.-kan. – na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 3. *Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (jeżeli Inwestora reprezentuje inny podmiot)
 4. Protokół z narady koordynacyjnej – jeżeli dotyczy

Odbiór prac ulegających zakryciu Odbiorca usług winien jest zgłosić Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zasypaniem (zakryciem). Odbiór prac zanikowych odbywa się przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (Odbiorcy usług i Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego).
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz dokumentacją techniczną.

 

Wszystkie informacje dotyczące w/w punktów udziela:
Biuro Obsługi Klienta, p.100 tel. 81 458-68-31

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy