Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Strona główna
ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy muszę przyłączyć się do nowej sieci kanalizacyjnej?

Odpowiedź znajdujemy w Art.5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 391 z późn. zm.)
Cytujemy rozdział 3 – Obowiązki właścicieli nieruchomości (Art. 5.1.2)
„Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku  gdy  budowa  sieci  kanalizacyjnej  jest  technicznie  lub  ekonomicznie nieuzasadniona,  wyposażenie  nieruchomości  w  zbiornik  bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające  wymagania  określone w przepisach odrębnych;  przyłączenie nieruchomości  do  sieci  kanalizacyjnej  nie  jest  obowiązkowe,  jeżeli  nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Kto ponosi koszt podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej?

Kwestię kosztów reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858), rozdział 2 – Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Art. 15. (wyciąg)
Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Kto wydaje warunki techniczne i uzgadnia projekty przyłączy do sieci wod-kan na ternie gminy Żyrzyn?

Warunki  i uzgodnienia projektów przyłączy do nowych (projektowanych) sieci obsługuje Wydział Eksploatacji Sieci Gminnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Skowieszyńskiej 51 w Puławach.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy